پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

فیلتر بر اساس دسته بندی
حذف فیلتر
تبلیغات متنی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر سید ابوذر حسینی
 • یوسف‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۱۷۲۷۲

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر سید ابوذر حسینی
 • یوسف‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۱۷۲۷۲

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر مهران قاضی مقدم
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۳۲۷۷۳

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر مهران قاضی مقدم
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۳۲۷۷۳

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر افشین مرادی
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۸۰۱۰۷۱

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر افشین مرادی
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۸۰۱۰۷۱

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر فرشته انسانی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۵۸۶۰۰

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر فرشته انسانی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۵۸۶۰۰

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر فروغ هاشمی
 • تهرانپارس شرقی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۳۸۸۰۹۵

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر فروغ هاشمی
 • تهرانپارس شرقی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۳۸۸۰۹۵

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر حسین تیموری نقده
 • شهرک راه‌آهن

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۷۰۰۴۹۵

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر حسین تیموری نقده
 • شهرک راه‌آهن

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۷۰۰۴۹۵

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر زهرا فروهش طهرانی
 • بلوارآیت الله کاشانی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۱۱۴۹۹۴

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر زهرا فروهش طهرانی
 • بلوارآیت الله کاشانی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۱۱۴۹۹۴

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر رسول پی سپار
 • صادقیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۲۰۸۴۵۰

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر رسول پی سپار
 • صادقیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۴۲۰۸۴۵۰

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر غلامعلی زیدی
 • امام حسین(ع)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۵۰۱۸۵۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر غلامعلی زیدی
 • امام حسین(ع)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۵۰۱۸۵۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر حمیدرضا جمالی
 • پیروزی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۳۳۳۴۴۷۴۶

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر حمیدرضا جمالی
 • پیروزی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۳۳۳۴۴۷۴۶

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر شهرام موفقی
 • شهرک غرب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۳۶۹۸۷۰

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر شهرام موفقی
 • شهرک غرب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۳۶۹۸۷۰

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر حسین دار آفرین
 • گرگان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۵۴۶۸۹۵

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر حسین دار آفرین
 • گرگان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۵۴۶۸۹۵

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر لطفعلی مروج صالحی
 • اکباتان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۶۶۶۷۷۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر لطفعلی مروج صالحی
 • اکباتان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۶۶۶۷۷۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر لطفعلی مروج صالحی
 • اکباتان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۶۶۶۷۷۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر لطفعلی مروج صالحی
 • اکباتان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۶۶۶۷۷۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر لطفعلی مروج صالحی
 • اکباتان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۶۶۶۷۷۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر لطفعلی مروج صالحی
 • اکباتان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۴۶۶۶۷۷۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر ابراهیم لطفی یگانه
 • لویزان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۹۶۰۰۹۹

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر ابراهیم لطفی یگانه
 • لویزان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۹۶۰۰۹۹

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر مجیدرضا خلجزاده
 • میدان انقلاب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۰۴۶۱۹۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر مجیدرضا خلجزاده
 • میدان انقلاب

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۰۴۶۱۹۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر احمد ذاکری فر
 • حکیمیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۳۰۸۷۶۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر احمد ذاکری فر
 • حکیمیه

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۳۰۸۷۶۷

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر اسداله جعفری
 • شهرک ولیعصر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۲۴۹۶۰۶

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر اسداله جعفری
 • شهرک ولیعصر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۲۴۹۶۰۶

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر پروین دخت داودیان منشادی
 • استاد معین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۰۳۴۷۲۱

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
دکتر پروین دخت داودیان منشادی
 • استاد معین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۰۳۴۷۲۱

نقره ای
پزشکان متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی
;