متخصص کلیه و مجرای ادرار

فیلتر بر اساس دسته بندی
حذف فیلتر
تبلیغات متنی
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر راضیه جهانگرد
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۷۹۸۵۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر راضیه جهانگرد
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۷۹۸۵۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر راضیه جهانگرد
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۷۹۴۸۰ ۰۲۱-۲۲۸۷۴۴۱۳

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر راضیه جهانگرد
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۷۹۴۸۰ ۰۲۱-۲۲۸۷۴۴۱۳

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر راضیه جهانگرد
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۷۹۴۸۰ ۰۲۱-۲۲۸۷۴۴۱۳

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر راضیه جهانگرد
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۷۹۴۸۰ ۰۲۱-۲۲۸۷۴۴۱۳

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر علی کچوئی خالدی
 • فاطمی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۰-۲۲۵-۸۸۰۹

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر علی کچوئی خالدی
 • فاطمی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۰-۲۲۵-۸۸۰۹

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر فروزان کوشا
 • حسام الدین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۹۱-۲۴۰-۶۲۲۳

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر فروزان کوشا
 • حسام الدین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۹۱-۲۴۰-۶۲۲۳

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر شیرین بهروزی فر
 • هفت حوض

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۹۷۹۶۶۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر شیرین بهروزی فر
 • هفت حوض

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۹۷۹۶۶۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر محمود الماسی
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۹۴۰۹۷ ۰۲۱-۲۲۸۹۴۱۶۸

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر محمود الماسی
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۹۴۰۹۷ ۰۲۱-۲۲۸۹۴۱۶۸

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر آنوش شفیعی
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۳۸۷۱۰۰ ۰۹۲۱-۵۲۶-۷۱۰۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر آنوش شفیعی
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۳۸۷۱۰۰ ۰۹۲۱-۵۲۶-۷۱۰۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر اشرف نصری
 • نارمک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۲۲۴۴۸۸ ۰۲۱-۷۷۲۲۴۴۹۹

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر اشرف نصری
 • نارمک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۲۲۴۴۸۸ ۰۲۱-۷۷۲۲۴۴۹۹

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر سیمین ابراهیم زاده
 • ستاری

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۲-۰۳۶-۴۶۶۵ ۰۲۱-۴۴۰۴۵۴۵۷ ۰۲۱-۴۴۰۰۶۳۱۲

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر سیمین ابراهیم زاده
 • ستاری

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۲-۰۳۶-۴۶۶۵ ۰۲۱-۴۴۰۴۵۴۵۷ ۰۲۱-۴۴۰۰۶۳۱۲

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر مهدی کربلائیان
 • پاسداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۰-۲۱۴-۷۹۵۰ ۰۲۱-۲۶۷۲۳۵۷۴ ۰۲۱-۲۶۷۲۳۵۶۸

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر مهدی کربلائیان
 • پاسداران

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۱۰-۲۱۴-۷۹۵۰ ۰۲۱-۲۶۷۲۳۵۷۴ ۰۲۱-۲۶۷۲۳۵۶۸

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر مهدی کربلائیان
 •        ولیعصر(بین پارک وی ونیایش)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۱۰۱۳۱۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر مهدی کربلائیان
 •        ولیعصر(بین پارک وی ونیایش)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۱۰۱۳۱۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر تورج مکرمی
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۸۷۵۵۷۳ ۰۹۰۲-۲۶۲-۰۳۳۱

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر تورج مکرمی
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۸۷۵۵۷۳ ۰۹۰۲-۲۶۲-۰۳۳۱

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر سیدمحمد سدهی اصفهانی
 • بهار

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۶۰۱۰۰۳ ۰۲۱-۷۷۶۰۱۰۰۱ ۰۲۱-۷۷۶۰۱۰۰۲

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر سیدمحمد سدهی اصفهانی
 • بهار

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۶۰۱۰۰۳ ۰۲۱-۷۷۶۰۱۰۰۱ ۰۲۱-۷۷۶۰۱۰۰۲

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر حامد اخوی زادگان
 • گمرک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۶۲۸۵۰۰ ۰۲۱-۵۵۴۶۴۸۰۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر حامد اخوی زادگان
 • گمرک

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۶۲۸۵۰۰ ۰۲۱-۵۵۴۶۴۸۰۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر حسن جمشیدیان
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۴۲۷۶۵۰ ۰۲۱-۶۶۴۲۶۸۵۴

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر حسن جمشیدیان
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۴۲۷۶۵۰ ۰۲۱-۶۶۴۲۶۸۵۴

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر محمدقاسم محسنی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر محمدقاسم محسنی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر محمدقاسم محسنی
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۶۲۷۵۴

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر محمدقاسم محسنی
 • عباس‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۶۲۷۵۴

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر حبیب اله رجایی
 • سیدخندان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۵۱ ۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۴۷ ۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۵۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر حبیب اله رجایی
 • سیدخندان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۵۱ ۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۴۷ ۰۲۱-۲۲۸۶۹۶۵۰

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر علیرضا فیاض بخش
 •       دولت ( کلاهدوز )

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۷۹۹۴۱۷

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
متخصص کلیه و مجرای ادرار
دکتر علیرضا فیاض بخش
 •       دولت ( کلاهدوز )

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۷۹۹۴۱۷

نقره ای
متخصص کلیه و مجرای ادرار
;