متخصص ژنتیک

فیلتر بر اساس دسته بندی
حذف فیلتر
تبلیغات متنی
متخصص ژنتیک
دکتر احمد ابراهیمی
 • یوسف‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۹۶۸۸۹

نقره ای
متخصص ژنتیک
متخصص ژنتیک
دکتر احمد ابراهیمی
 • یوسف‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۹۶۸۸۹

نقره ای
متخصص ژنتیک
متخصص ژنتیک
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۱۲۹۴۶۸ ۰۲۱-۶۶۱۲۹۴۶۱

نقره ای
متخصص ژنتیک
متخصص ژنتیک
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی دکتر خالقیان
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۱۲۹۴۶۸ ۰۲۱-۶۶۱۲۹۴۶۱

نقره ای
متخصص ژنتیک
متخصص ژنتیک
آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکال
 • امام حسین(ع)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۵۱۵۶۲۸ ۰۲۱-۷۵۱۹۷

نقره ای
متخصص ژنتیک
متخصص ژنتیک
آزمایشگاه تشخیص پزشکی مدیکال
 • امام حسین(ع)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۷۷۵۱۵۶۲۸ ۰۲۱-۷۵۱۹۷

نقره ای
متخصص ژنتیک
;