پزشکان متخصص بیهوشی

فیلتر بر اساس دسته بندی
حذف فیلتر
تبلیغات متنی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر فاطمه اشتری
 • شهر ری - شهرک شهید مفتح

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۹۰۲۰۶۴ - ۰۲۱-۵۵۹۰۲۰۶۵ - ۰۲۱-۵۵۹۰۲۰۶۶

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر فاطمه اشتری
 • شهر ری - شهرک شهید مفتح

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۹۰۲۰۶۴ - ۰۲۱-۵۵۹۰۲۰۶۵ - ۰۲۱-۵۵۹۰۲۰۶۶

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر خسرو افخم
 • گمرک

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02155652521

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر خسرو افخم
 • گمرک

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02155652521

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر بهرام دانایی
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر بهرام دانایی
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر پروین دلاور
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر پروین دلاور
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر سلیمان صفی پور
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر سلیمان صفی پور
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر محمدحسن مظفری
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر محمدحسن مظفری
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر محمدرضا میرزابزرگ
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۸۶۱۶۱ - ۰۹۱۲-۵۱۱-۷۵۹۵

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر محمدرضا میرزابزرگ
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۸۶۱۶۱ - ۰۹۱۲-۵۱۱-۷۵۹۵

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر محمد نوری
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر محمد نوری
 • فلسطین

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۰ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۱ - ۰۲۱-۸۸۹۶۶۱۳۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر سعید مالک
 • کارگر جنوبی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۵ - ۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۶ - ۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۷

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر سعید مالک
 • کارگر جنوبی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۵ - ۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۶ - ۰۲۱-۵۵۴۱۹۰۷

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر سیدمجتبی مرعشی
 • کارگرشمالی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۲۲۰۰۰۰ - ۰۲۱-۸۴۹۰۱۰۰۰ - ۰۲۱-۸۴۹۰۱

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر سیدمجتبی مرعشی
 • کارگرشمالی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۲۲۰۰۰۰ - ۰۲۱-۸۴۹۰۱۰۰۰ - ۰۲۱-۸۴۹۰۱

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر علی موافق
 • کارگرشمالی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۲۲۰۰۰۰ - ۰۲۱-۸۴۹۰۱

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر علی موافق
 • کارگرشمالی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۲۲۰۰۰۰ - ۰۲۱-۸۴۹۰۱

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر حسن سلطانی نیا
 • کارگرشمالی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۰ - ۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۱ - ۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر حسن سلطانی نیا
 • کارگرشمالی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۰ - ۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۱ - ۰۲۱-۸۸۰۲۹۶۰۲

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر رضا بهنیا
 • کریم خان زند

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۰۲۷۸۵ - ۰۲۱-۸۸۹۰۲۷۸۶ - ۰۲۱-۸۸۹۰۲۷۸۷

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر رضا بهنیا
 • کریم خان زند

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۹۰۲۷۸۵ - ۰۲۱-۸۸۹۰۲۷۸۶ - ۰۲۱-۸۸۹۰۲۷۸۷

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر عبداله بنایی
 • گاندی

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02188786114

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر عبداله بنایی
 • گاندی

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02188786114

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر حسین توکلی
 • بهارستان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۳۳۵۴۲۰۰۱ - ۰۲۱-۳۳۵۴۲۰۰۲ - ۰۲۱-۳۳۵۴۲۰۰۳

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر حسین توکلی
 • بهارستان

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۳۳۵۴۲۰۰۱ - ۰۲۱-۳۳۵۴۲۰۰۲ - ۰۲۱-۳۳۵۴۲۰۰۳

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر کمال فرج الهی
 • مولوی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۶۳۸۵۵۸ - ۰۲۱-۵۵۶۳۴۹۴۹ - ۰۲۱-۵۵۶۰۶۰۳۴

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر کمال فرج الهی
 • مولوی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۵۵۶۳۸۵۵۸ - ۰۲۱-۵۵۶۳۴۹۴۹ - ۰۲۱-۵۵۶۰۶۰۳۴

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر مسعود صابری شهربابکی
 • آرژانتین

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر مسعود صابری شهربابکی
 • آرژانتین

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر نورمحمد عارفیان
 • تجریش

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۷۱۸۰۰۱ - ۰۲۱-۲۲۷۱۸۰۰۲ - ۰۲۱-۲۲۷۱۸۰۰۳

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر نورمحمد عارفیان
 • تجریش

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۷۱۸۰۰۱ - ۰۲۱-۲۲۷۱۸۰۰۲ - ۰۲۱-۲۲۷۱۸۰۰۳

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر خسرو افخم
 • رباط کریم

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02155652521

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر خسرو افخم
 • رباط کریم

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02155652521

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر نظام حکیم شوشتری
 • فردوسی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۸۲۷۰۴۵۰ - ۲۱-۸۸۸۲۷۰۴۶ - ۰۲۱-۸۸۸۲۷۰۴۷

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
پزشکان متخصص بیهوشی
دکتر نظام حکیم شوشتری
 • فردوسی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۸۲۷۰۴۵۰ - ۲۱-۸۸۸۲۷۰۴۶ - ۰۲۱-۸۸۸۲۷۰۴۷

نقره ای
پزشکان متخصص بیهوشی
;