آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی

فیلتر بر اساس دسته بندی
حذف فیلتر
تبلیغات متنی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر نیما رضایی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۱۴۷۹ - ۰۲۱-۶۶۹۲۲۱۱۵ - ۰۲۱-۶۶۵۶۲۸۲۴

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر نیما رضایی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۱۴۷۹ - ۰۲۱-۶۶۹۲۲۱۱۵ - ۰۲۱-۶۶۵۶۲۸۲۴

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر حسن علی خان محققی
 • خیابان طالقانی (منطقه6)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۴۰۰۹۱۹

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر حسن علی خان محققی
 • خیابان طالقانی (منطقه6)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۴۰۰۹۱۹

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمدرضا ابراهیمی راد
 • توانیر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۹۷۱۱۱ - ۰۹۱۲-۳۰۶-۹۷۵۷

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمدرضا ابراهیمی راد
 • توانیر

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۸۸۷۹۷۱۱۱ - ۰۹۱۲-۳۰۶-۹۷۵۷

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمد کاظم طواف رشتی
 • خیابان طالقانی (منطقه6)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۴۶۳۹۴۰ - ۰۲۱-۶۶۴۰۰۹۱۹

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمد کاظم طواف رشتی
 • خیابان طالقانی (منطقه6)

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۶۴۶۳۹۴۰ - ۰۲۱-۶۶۴۰۰۹۱۹

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر زهرا پورپاک
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02166935855

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر زهرا پورپاک
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02166935855

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر سیدداود منصوری زنگیر
 • ظفر

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02188786777

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر سیدداود منصوری زنگیر
 • ظفر

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02188786777

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمد نبوی
 •       دولت ( کلاهدوز )

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۵۹۴۹۵۵ - ۰۲۱-۲۲۵۹۳۳۲۸ - ۰۲۱-۲۲۷۷۳۹۶۶

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمد نبوی
 •       دولت ( کلاهدوز )

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۲۵۹۴۹۵۵ - ۰۲۱-۲۲۵۹۳۳۲۸ - ۰۲۱-۲۲۷۷۳۹۶۶

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر مسعود موحدی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۱۴۷۹ - ۰۲۱-۶۶۹۲۲۱۱۵ - ۰۲۱-۶۶۵۶۲۸۲۴

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر مسعود موحدی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۶۱۴۷۹ - ۰۲۱-۶۶۹۲۲۱۱۵ - ۰۲۱-۶۶۵۶۲۸۲۴

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر زهرا چاوش زاده نطنزی
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02122227021

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر زهرا چاوش زاده نطنزی
 • شریعتی(منطقه7)

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02122227021

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر مصطفی معین
 • فرمانیه

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02126118075

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر مصطفی معین
 • فرمانیه

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02126118075

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر مصطفی معین
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر مصطفی معین
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمد حسن بمانیان
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02188057746

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمد حسن بمانیان
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02188057746

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر مهران ابراهیمی
 • شهران شمالی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۶-۰۹۰-۳۱۳۱۰۲۱-۴۴۳۲۳۸۵۱

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر مهران ابراهیمی
 • شهران شمالی

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۹۳۶-۰۹۰-۳۱۳۱۰۲۱-۴۴۳۲۳۸۵۱

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر سید علیرضا مهدویانی
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02122370468

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر سید علیرضا مهدویانی
 • سعادت‌آباد

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02122370468

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر اصغر اقامحمدی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر اصغر اقامحمدی
 • کشاورزغربی

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمد حسن بمانیان
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02188057746

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر محمد حسن بمانیان
 •         ملاصدرا

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02188057746

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر سپیده داروگر
 • کامرانیه

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02126103500

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر سپیده داروگر
 • کامرانیه

 • 01 اردیبهشت

 • tel:02126103500

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر ناصر جواهر تراش
 • ستارخان

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر ناصر جواهر تراش
 • ستارخان

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر علیرضا سالک مقدم
 • خواجه عبدالله انصاری(منطقه4)

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر علیرضا سالک مقدم
 • خواجه عبدالله انصاری(منطقه4)

 • 01 اردیبهشت

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر وحید قبادی دانا
 • میرداماد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۶۷۰۲۰۷۰ - ۰۲۱-۲۶۷۰۳۶۷۰ - ۰۲۱-۲۶۷۰۳۷۷۰

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
دکتر وحید قبادی دانا
 • میرداماد

 • 01 اردیبهشت

 • ۰۲۱-۲۶۷۰۲۰۷۰ - ۰۲۱-۲۶۷۰۳۶۷۰ - ۰۲۱-۲۶۷۰۳۷۷۰

نقره ای
آسم آلرژی ایمونولوژی بالینی
;