آموزش دروس دراهواز

  • modir

  • 99 آذر

  • اطلاعات عمومی

blog-details

هدف اصلي پژوهش حاضر، مقايسه تاثير به کارگيري نرم افزارهاي آموزشي با روش تدريس سنتي بر يادگيري درس رياضي پايه چهارم مقطع ابتدايي پسرانه اهوازمي باشد. در اين پژوهش که از نوع شبه آزمايشي است از ميان 65 کلاس چهارم ابتدايي در اهواز به روش تصادفي ساده، دو کلاس از مدارس پسرانه اهوازکه جمعا 60 دانش آموز در آنها مشغول به تحصيل بوده اند به عنوان نمونه انتخاب شدند. گروه نمونه به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند و جهت دستيابي به هدف پژوهش، روش شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون - پس آزمون بين دو گروه آزمايش و کنترل اتخاذ گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از نمرات پيش آزمون و پس آزمون از آزمون t گروه هاي مستقل استفاده شد. مقايسه ميانگين نمرات پيش آزمون دو گروه آزمايش و کنترل با آزمون t گروه‌ هاي مستقل نشان داد بين دو گروه قبل از شروع آزمايش در پيش دانسته هاي لازم براي آموزش مباحث پيش بيني شده تفاوت معني داري وجود ندارد. مقايسه ميانگين نمرات پس آزمون بين دو گروه با آزمون t گروه هاي مستقل نشان داد که بين عملکرد دو گروه آزمايش و کنترل از نظر آماري تفاوت معني داري وجود دارد. نتايج نشان داد كه عملکرد دانش آموزاني كه به وسيله نرم افزار آموزشي، آموزش ديده اند در مقايسه با دانش آموزاني که به شيوه سنتي آموزش ديده اند در آزمون پيشرفت تحصيلي رياضي به طور قابل ملاحظه اي بهتر بوده است.

#اهواز #آموزش دروس دراهواز#آموزش مجازی #آموزش سنتی #بهترین آموزشگاه تحصیلی دراهواز

 
;